Εθνικά Κέντρα

he Exercise is Medicine® Global Health Initiative exists in more than 40 countries worldwide.

Αποστολή μας, η προώθηση της σωματικής δραστηριοτητας σε όλες τις χωρες παγκοσμίως

The Exercise is Medicine® Global Health Initiative exists in more than 40 countries worldwide. The EIM Global Center actively works with leaders from health care, medicine, public health and fitness organizations to establish National Centers. Partners initiate the process by forming an EIM National Task Force, consisting of a wide array of leaders from across the country, with the goal to establish Exercise is Medicine as a permanent initiative in the country.

Visit our Global Directory to see our current global footprint!

Γίνε Μέλος του Εθνικού Κέντρου EIM - Greece