Skip to content

Tag: Ηλικιωμένοι

Επίδραση των αθλημάτων και της ομαδικής άσκησης στην κοινωνικοψυχολογική υγεία των ηλικιωμένων (S)

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ιαπωνικής Γεροντολογικής Μελέτης, η οποία έλαβε χώρα για χρονικό διάστημα 3 ετών σε 33.746 άνδρες και 36.799 γυναίκες ηλικίας ≥65 ετών, η συμμετοχή ηλικιωμένων ανδρών σε ομαδικά παιχνίδια γκολφ και η ομαδική συμμετοχή ηλικιωμένων γυναικών σε περπάτημα, ασκήσεις με βάρη και πεζοπορία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της κοινωνικοψυχολογικής υγείας αυτών των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή ανδρών τρίτης ηλικίας σε ομάδα (ψυχαγωγικού) γκολφ περιόρισε σημαντικά την έκπτωση όλων των δεικτών κοινωνικοψυχολογικής υγείας τους που εξετάστηκαν: αυτοαξιολογούμενη κατάσταση της υγείας, υποκειμενική αίσθηση ευεξίας, συχνότητα γέλιου και καταθλιπτικά συμπτώματα. Παρόμοια, οι

Συσχέτιση της δομής και λειτουργίας του εγκεφάλου με την προσήλωση των ηλικιωμένων στην άσκηση (s)

Δεδομένα από 131 ηλικιωμένα άτομα  (66 ± 4,5 ετών, από τα οποία 63% ήταν γυναίκες) που συμμετείχαν σε 6μηνη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη σωματικής άσκησης ανέδειξαν ότι ο συνδυασμός ψυχοκοινωνικών, γνωστικών και δημογραφικών στοιχείων, καθώς και πολυτροπικών απεικονιστικών μετρήσεων στον εγκέφαλο μπορεί να προβλέψει την προσήλωση των ηλικιωμένων σε ένα πρόγραμμα άσκησης και να έχει ανεξάρτητη σχετική προγνωστική αξία. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο πάχος του φλοιού του εγκεφάλου στις σωματοαισθητικές και κατώτερες μετωπιαίες περιοχές και η μικρότερη επιφάνεια στις πρωτογενείς οπτικές και κατώτερες μετωπιαίες περιοχές, καθώς και η υψηλότερη κομβική λειτουργική συνδεσιμότητα στα μετωποπαρεγκεφαλιδικά δίκτυα και στα δίκτυα προσοχής, μεταξύ άλλων, προέβλεπαν

Η διαλειμματική άσκηση υψηλής έντασης επηρεάζει τη φλοιονωτιαία διεγερσιμότητα των ηλικιωμένων ατόμων (s)

Δεδομένα πρόσφατης επιστημονικής μελέτης καταδεικνύουν ότι η οξεία, υψηλής έντασης διαλειμματική άσκηση ποδηλάτησης τροποποιεί τη φλοιονωτιαία διεγερσιμότητα του μη ασκούμενου άνω άκρου σε υγιή ηλικιωμένα άτομα. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι μία μόνο συνεδρία ποδηλάτησης μεταβάλλει τη φλοιονωτιαία (πυραμιδική) διεγερσιμότητα, χωρίς να μεταβάλλει τα ενδοφλοιώδη ή διαημισφαιρικά νευρικά κυκλώματα, σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες σε άτομα νεαρής ηλικίας. Αυτές οι νευροφυσιολογικές επιδράσεις υποδηλώνουν ότι μια μεμονωμένη συνεδρία διαλειμματικής άσκησης υψηλής έντασης μπορεί να επάγει τη νευροπλαστικότητα μέσω της αυξημένης εγκεφαλικής διεγερσιμότητας στον γηρασμένο πληθυσμό. Τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη συνταγογράφηση μεμονωμένων συνεδριών άσκησης σε περιβάλλοντα

Μικροδομική πλαστικότητα στον ιππόκαμπο υγιών ηλικιωμένων ατόμων μετά από μία συνεδρία άσκησης

Πρόσφατη έρευνα σε τριάντα υγιή και σωματικά δραστήρια ηλικιωμένα άτομα ανέδειξε βραχυπρόθεσμες μικροδομικές αλλαγές στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου αυτών των ατόμων μετά από μια μεμονωμένη συνεδρία αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης και διάρκειας τριάντα λεπτών, σε σύγκριση με την  καθιστική ανάπαυση. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποδηλώνουν ότι για τα ηλικιωμένα άτομα, μία και μοναδική συνεδρία άσκησης μέτριας έντασης μπορεί να προκαλέσει μικρές αλλά σημαντικές μεταβολές στη μικροδομή του ιππόκαμπου. Με την πάροδο του χρόνου και με την τακτική άσκηση, ή με την υιοθέτηση ενός σωματικά πιο δραστήριου τρόπου ζωής, οι αλλαγές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε προσαρμογές που συσσωρεύονται και

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του βαθμού κινητικότητας και της εξειδίκευσης της άσκησης σε ηλικιωμένους

Πολλοί ενήλικες άνω των 60 ετών αντιμετωπίζουν κινητικούς περιορισμούς. Αν και η σωματική άσκηση βελτιώνει την κινητικότητα των ηλικιωμένων, διαφορές στην αρχική τους (πριν την άσκηση) κινητικότητα προκαλούν μεγάλες διαφορές στις ατομικές αποκρίσεις στην άσκηση, και αυτές οι αποκρίσεις ποικίλουν περαιτέρω ανάλογα με τον τύπο και τη δοσολογία της άσκησης. Πρόσφατη επιστημονική μελέτη αναδεικνύει ότι: Η δόση και ο τύπος άσκησης αλληλεπιδρούν με το βαθμό κινητικότητας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας Η ταχύτητα βάδισης είναι ένας απλός, έγκυρος και αξιόπιστος δείκτης της κινητικής κατάστασης των ηλικιωμένων Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που παρουσιάζουν περιορισμένη κινητικότητα (ταχύτητα βάδισης μικρότερη από 80 εκατοστά ανά δευτερόλεπτο)

Καθιστική Ζωή Και Σωματική Δραστηριότητα Σε Γυναίκες Μεγαλύτερης Ηλικίας

Τα ηλικιωμένα άτομα παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά καθιστικής ζωής και χαμηλά ποσοστά συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες για σωματική δραστηριότητα, γεγονός που συνδέεται με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους. Εξήντα μία (61) γυναίκες, ηλικίας 65,5 ± 4,3 ετών, που γενικά διήγαν καθιστική ζωή συμμετείχαν εθελοντικά σε επιστημονική μελέτη που περιελάμβανε πρόγραμμα άσκησης (βάδισης) μέτριας έντασης και χαμηλής ή μέτριας εβδομαδιαίας ενεργειακής δαπάνης. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα τις μελέτης ήταν ότι, κατά μέσο όρο, οι γυναίκες αυτές δεν μείωσαν τη διάρκεια της χαμηλής έντασης, ή της μέτριας έως υψηλής έντασης σωματική δραστηριότητα που είχαν εκτός του ανωτέρω προγράμματος βάδισης και ούτε αύξησαν το

Νέα Όρια Των Κριτηρίων Για Τον Προσδιορισμό Της Μέγιστης Προσπάθειας Κατά Την Άσκηση Ενηλίκων Και Ηλικιωμένων

Πρόσφατη επιστημονική μελέτη (COmPLETE-Health Study) σε άτομα ηλικίας 20 έως 91 ετών, που υποβλήθηκαν εθελοντικά σε καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης σε κυκλοεργόμετρο,  ορίζει νέα κριτήρια επίτευξης της μέγιστης προσπάθειας, με βάση το μέγιστο πηλίκο ανταλλαγής αερίων (RERmax) και την προβλεπόμενη για την ηλικία μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα προτεινόμενα νέα όρια των σχετικών κριτηρίων μειώνουν τον κίνδυνο υποεκτίμησης της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max). Οι χαμηλότερες τιμές αυτών των κριτηρίων θα μπορούσαν να αυξήσουν τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι οι συμμετέχοντες έχουν φτάσει στη μέγιστη προσπάθειά τους (VO2max), ενώ στην πραγματικότητα αυτή δεν έχει επιτευχθεί. Διαβάστε

Η Λήψη L-Κιτρουλίνης Ενισχύει Τα Αγγειακά Και Μυϊκά Οφέλη Της Σωματικής Άσκησης Σε Ηλικιωμένα Άτομα

Η γήρανση συνδέεται με υψηλή αρτηριακή πίεση και μειωμένη μυϊκή μάζα και δύναμη, που μπορεί να διαμεσολαβούνται από τη μείωση της βιοδιαθεσιμότητας του μονοξειδίου του αζώτου. Η από του στόματος λήψη κιτρουλίνης αυξάνει την συγκέντρωση της L-αργινίνης στο πλάσμα του αίματος καθώς και την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου. Τα συμπληρώματα L-κιτρουλίνης αυξάνουν τη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση, τη μυϊκή μάζα και τη μεταφορά οξυγόνου που μπορούν να βελτιώσουν τη σωματική απόδοση. Σε συνδυασμό με τη σωματική άσκηση, η L-κιτρουλίνη μπορεί να βελτιώσει την αγγειακή και μυϊκή λειτουργία μέσω της αύξησης της βιοδιαθεσιμότητας του μονοξειδίου του αζώτου και της μυϊκής πρωτεϊνοσύνθεσης σε ηλικιωμένα

Η Επίδραση Του Ιχθυέλαιου Και Της Σωματικής Δραστηριότητας Σε Κινητικούς Περιορισμούς Ηλικιωμένων

Επιστημονική μελέτη σε 1.635 άτομα, ηλικίας 70 έως 89 ετών, που έκαναν καθιστική ζωή έδειξε ότι η μακροχρόνια λήψη ιχθυέλαιου συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών κινητικών περιορισμών σε ηλικιωμένους με χαμηλή έως μέτρια λειτουργική ικανότητα, σε σύγκριση με εκείνους που δεν ελάμβαναν ιχθυέλαιο. Ωστόσο, η τακτική χρήση ιχθυέλαιου δεν ενίσχυσε περαιτέρω την ευεργετική επίδραση της σωματικής δραστηριότητας στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης σοβαρών κινητικών περιορισμών σε αυτόν τον ηλικιακό πληθυσμό. Επί του παρόντος, η σωματική δραστηριότητα αποτελεί τη μόνη τεκμηριωμένη στρατηγική για την πρόληψη ή την καθυστέρηση της κινητικής αναπηρίας στους ηλικιωμένους. Διαβάστε το σχετικό άρθρο:    https://journals.lww.com/acsm-msse/FullText/2020/04000/Association_of_Fish_Oil_and_Physical_Activity_on.11.aspx
Καλέστε μας
Επικοινωνία